CATIA Knowledge Advisor

طراحی کاربردی و هوشمند در محیط Knowledge Advisor نرم افزار CATIA

/catia-knowledge-advisor

محیط Knowledge Advisor نرم افزار کتیا، به مهندسين طراح اجازه مي دهد تا دانش تجربي خود را در داخل طرح هايشان قرار دهند. كاربران با استفاده از ابزارهايي مانند:Formula يك وابستگي است كه قيدي را بر روي پارامتري اعمال مي كند.


طراحی کاربردی و هوشمند در محیط Knowledge Expert نرم افزار CATIA

/catia-knowledge-expert

با استفاده از امكانات محیط Knowledge Expert نرم افزار کتیا، مي توان طرح هاي جديد را با استفاده از قواعد و قوانين پايه يا قوانين متعلق به يك شركت بررسي كرد و هرگونه مغايرت بين طرح هاي ايجاد شده و قوانين از قبل تعريف شده را مشخص نمود.