PID Controller

طراحی کنترل کننده PID با استفاده از سیستم هاي هوشمند

/intelligence-systems

مشهورترین و کاربردي ترین کنترل کننده مورد استفاده در صنعت کنترل کننده PID می باشد. در این مقاله روشی جدید بر مبناي الگوریتم رقابت استعماري، براي طراحی کنترلر PID ارائه می گردد.