computational fluid dynamic

طراحی و بهینه سازي آیرودینامیکی بدنه یک خودروي هیبریدي تک نفره

/aerodynamic-design

در این مقاله روش طراحی بدنه یک خودروي تک نفره با استفاده از ابزار CFD آمده است. نتایج مورد استفاده، ابتدا بوسیله بدنه مرجع اعتباردهی شد و نشان داده شد که کد حاضر قادر است ساختارهاي عمده جریان حول خودروها را ایجاد نماید.