آنچه در غنی سازی کارایی هرچه بیشتر متخصصان طراحی صنعتی می تواند موثر باشد، همانا برنامه ریزی و تدوین برنامه ی کاری تکمیل شده ای است که جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و پروژه های طراحی محصول به کار گرفته می شود. از این رو این مبحث سعی بر آن دارد تا آنالیز ارزش را به عنوان یکی از روش های موجود جهت هر چه بهتر رسیدن طراحان به پاسخی ایده آل مطرح سازد. تحقیق حاضر در دو بخش اساسی ارائه گردیده است. اولین بخش آن به تشریح کلیات روش آنالیز ارزش و به ویژه مباحثی چون تعاریف، مراحل اجرا، زمینه های کاربردی و مزایای آنالیز ارزش پرداخته است. دومین بخش بر دلایلی متمرکز است که استفاده از آنالیز ارزش در مراحل نظری (تحقیقاتی) و عملی پروژه های طراحی صنعتی را امکان پذیر می کند. در این قسمت اهداف مشترکی که در دو روش طراحی صنعتی و آنالیز ارزش وجود داشته و در بر گیرنده اصل تامین خواسته های استفاده کننده از یک سو و تولید کننده از سوی دیگر می باشد، مورد تحلیل قرار گرفته است...

مقاله آنالیز ارزش و جایگاه آن در طراحی صنعتی مشتمل بر 9 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، با فرمت pdf، گردآوری شده است.

جهت دانلود رایگان مقاله آنالیز ارزش و جایگاه آن در طراحی صنعتی بر لینک زیر کلیک نمایید: