در این مقاله اثر جهت دیوار بر روی مکان بهینه عایق در دیوار از دیدگاه های بار حرارتی مینیمم، تایم لگ ماکزیمم و دیکریمنت فاکتور مینیمم، به شیوه عددی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، معادله ی هدایت حرارتی گذرای یک بعدی برای یک دیوار با استفاده از روش کرانک نیگلسون تحت شرایط مرزی جابجایی حل شده است. دمای بیرون ساختمان به صورت یک تابع پریودیک از زمان در نظر گرفته شده است. از آنجا که در داخل ساختمان تهویه طبیعی در شب استفاده شده است، دمای هوا در طول روز که دستگاه تهویه روشن است ثابت و در طول شب که دستگاه خاموش و هوای بیرون به داخل ساختمان وارد می شود به صورت تابعی از زمان محاسبه و به عنوان شرایط مرزی در مسئله اعمال شده است...

مقاله تاثیر جهت گیری بر موقعیت بهینه عایق در دیوار یک ساختمان با تهویه طبیعی در اقلیم گرم و خشک مشتمل بر 10 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf، گردآوری شده است.

جهت دانلود رایگان مقاله تاثیر جهت گیری بر موقعیت بهینه عایق در دیوار یک ساختمان با تهویه طبیعی در اقلیم گرم و خشک بر لینک زیر کلیک نمایید: