محیط Electrical 3D Design & Documentation نرم افزار کتیا، جهت صنايع ساخت و مونتاژ طراحي شده است تا توسط آن يك مدل سه بعدي كامل از محصولات الكتريكي با در اختيار داشتن كاتالوگ مدل اجزاي آن ايجاد شود. با استفاده از قطعات سه بعدي با خصوصيات ابعادي و شكلي دقيق، ماكت ديجيتالي محصول ايجاد مي شود يعني سيستم كابل هاي بين قطعات مختلف ايجاد، طول كابل مورد نياز محاسبه و سرانجام نقشه هاي دوبعدي آنها استخراج مي شود. محیط Electrical 3D Design & Documentation، مجموعه اي از دو محيط كاري مستقل Electrical 3D Design Assembly و Electrical 3D Design Part مي باشد كه به ترتيب براي طراحي در سطح مونتاژ و قطعه اختصاص يافته اند...

راهنمای طراحی سه بعدی محصولات الکتریکی در محیط Electrical 3D Design & Documentation نرم افزار CATIA، یکی از راهنماهای مرجع و کاربردی در زمینه آموزش ايجاد مدل سه بعدي كامل از محصولات الكتريكي در نرم افزار کتیا می باشد. این راهنما (help) مشتمل بر 143 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

User Tasks

 • Using Electrical 3D Design & Documentation
 • Entering the Electrical Assembly Design Workbench
 • Entering the Electrical Part Design Workbench
 • Defining Electrical Devices
 • Defining an Equipment
 • Defining an Electrical Connector
 • Defining Electrical Connection Points
 • Defining a Cavity
 • Defining a Termination
 • Defining a Connector Connection Point
 • Defining a Bundle Connection Point
 • Defining a Cavity Connection Point
 • Creating Supports
 • Connecting/Disconnecting Devices
 • Connecting Electrical Devices
 • Disconnecting Electrical Devices
 • Using Catalogs
 • Connecting Devices by Drag & Drop at Placement
 • Using Smart Placement from Catalog
 • Creating a Geometrical Bundle
 • Creating a Bundle Segment Document
 • Defining the Segment Parameters
 • Defining the Segment Route Constraints
 • Creating an Electrical Bundle
 • Selecting External Data Systems
 • Routing Wires from External Data
 • Managing Links from External Data
 • Viewing Related Objects
 • Defining the Harness Flattening Parameters
 • Extracting Data
 • Flattening the Harness
 • Rotating Bundle Segments
 • Rotating Bundle Segments whatever the Selected Plan
 • Bending Bundle Segments
 • Scaling Bundle Segments
 • Synchronizing the Environment
 • Generating the HTML Report during the Synchronization
 • Electrical 3D Design and Documentation Page 1
 • Using the Drawing Capabilities
 • Customizing a Drawing View
 • Generating a Drawing
 • Creating Wire AnnotationsCreating Intra-Technological Feature Dimensions
 • Creating Text Templates
 • Storing Text Templates in a Catalog
 • Annotating Drawings Using Text Templates
 • Defining the Report Format
 • Generating a Report

Workbench Description

 • Assembly Toolbars
 • Part Toolbars

Customizing

 • General
 • Harness Flattening
 • Harness Management
 • Wire Routing
 • Electrical Process Interfacing
 • Part Infrastructure
 • Drafting
 • Glossary

جهت دانلود رایگان راهنمای طراحی سه بعدی محصولات الکتریکی در محیط Electrical 3D Design & Documentation نرم افزار CATIA بر لینک زیر کلیک نمایید: