کاهش وزن و هزينه ابزار از موضوعات مهم در صنعت خودرو مي باشند. استفاده از روش هاي جديد مانند هيدروفرمينگ ورق نقش مهمي را در کاهش وزن و هزينه ابزار دارد. در روش هيدروفرمينگ سنبه يا ماتريس با يک محيط سيال جايگزين شده و فشار سيال سبب شکل دادن قطعه مي گردد. از مزاياي روش هيدروفرمينگ مي توان به توليد قطعات پيچيده به صورت يکپارچه، کاهش نرخ سايش ابزار و توزيع يکنواخت کرنش اشاره کرد. در اين پژوهش تحليل عددي و تجربي نحوه توليد پوسته گلگير به روش هيدروفرمينگ انجام شده است. پيش بيني ابعاد و شکل لوح اوليه به کمک روش Ideal Forming صورت گرفته و شبيه سازي فرآيند به کمک نرم افزار ABAQUS انجام شده است. تاثير پارامترهاي مختلف نظير تاثير فشار، اصطکاک و اندازه لوح اوليه بر توزيع کرنش و عدم چروک خوردگي قطعه مورد بررسي قرار گرفته و با نتايج تجربي مقايسه شده است. نتايج شبيه سازي تطابق خوبي با داده هاي تجربي دارد...

مقاله مطالعه امکان ساخت يک قطعه از بدنه خودرو به روش هيدروفرمينگ مشتمل بر 11 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام، با فرمت pdf، گردآوری شده است.

جهت دانلود رایگان مقاله مطالعه امکان ساخت يک قطعه از بدنه خودرو به روش هيدروفرمينگ بر لینک زیر کلیک نمایید: