روش اجزای محدود

کمانش و پایداری ستون ویسکوالاستیک به روش المان محدود

/viscoelastic-column-buckling

در این مقاله کمانش و پایداری ستون ها و به خصوص ستون های ویسکوالاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. شرح مختصری از رفتار مواد ویسکوالاستیک و معرفی این مواد بیان گردیده است.


شبیه سازی راکت تنیس با نرم افزار ABAQUS

/tennis-racket-simulation

پروژه شبیه سازی راکت تنیس با نرم افزار ABAQUS مشتمل بر 27 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر هر مرحله، با فرمت pdf، در 13 مرحله به ترتیب زیر گردآوری شده است...