در محیط Electrical Wire Routing نرم افزار کتیا، سيستم كابل هاي يك ماكت ديجيتالي با استفاده از شرح عملياتي طراحي شده در محیط Electrical System Functional Definition، طراحي و مدل مي شود. به نظر مي رسد ايجاد و مديريت سيستم كابل هاي يك ماكت ديجيتالي به دليل پيچيدگي آن از مشكل ترين مراحل طراحي يك ماكت ديجيتالي باشد. پس از تكميل اين مراحل، كاربر مي تواند تمام ارتباط هاي الكتريكي بين تجهيزات را شبيه سازي و صحت عمليات كابل كشي را بررسي كند تا از ارتباط مجموعه ها اطمينان حاصل شود. همچنين مي توان در يك كلاف شامل تعداد زيادي سيم، سيم مورد نظر و اجزاي متصل به آن را يافت. طراح مي تواند با استفاده از شرح عملياتي كه براي سيستم الكتريكي در محیط Electrical System Functional Definition ايجاد كرده است سيستم ارتباطات كابلي را ايجاد و مسير عبور سيگنال را از كابل هاي مدل شده تعيين نماید.

راهنمای طراحی سیستم کابل ماکت دیجیتالی در محیط Electrical Wire Routing نرم افزار CATIA، یکی از راهنماهای مرجع و کاربردی در زمینه آموزش طراحی و مدیریت سیستم کابل های ماکت دیجیتالی در نرم افزار کتیا می باشد. این راهنما (help) مشتمل بر 248 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

 • Accessing the Workbench
 • Creating the Bundle
 • Selecting Systems with External Data
 • Routing Wires from External Data

User Tasks

 • Starting
 • Creating the Session
 • Creating a Bundle
 • Defining the Working Context for the Routing
 • Working with External Data
 • Selecting Systems
 • Routing Wires
 • Routing Equipotentials Automatically
 • Working with Electrical Functional Definition
 • Selecting the Signal
 • Creating a WireRouting Wires Automatically
 • Modifying a Wire Route
 • Deleting a Wire
 • Working with Signal Routes
 • Reconciling Objects
 • Creating a Signal Route
 • Deleting a Signal Route
 • Electrical Integration Scenarios
 • Electrical Integration from External DataEnvironment Settings
 • Setting up the Electrical Process Interfacing
 • Selecting Systems from External Data
 • Placing Devices from External Data
 • Creating the Cable Harness
 • Placing Internal Splices
 • Automatic Routing
 • Exporting Data from CATIA
 • Electrical Integration from Functional Data
 • Working with Wire Connections
 • Creating a Wire Connection
 • Moving a Wire Connection
 • Deleting a Wire Connection
 • Merging Wire Connections
 • Splitting Wire Connection
 • Accessing Data From Catalog Using Electrical Library
 • Getting Wire References
 • Resolving Internal Splices
 • Exporting Wires
 • Managing the Wire Extremities
 • Simulating the Routing
 • Managing Pathway/Signal Compatibility with Knowledgeware during Automatic RoutingFiltering Wires Based on
 • External Configuration System
 • Editing Electrical Properties
 • Viewing Related Objects
 • Electrical and Knowledge
 • Electrical User Functions
 • Electrical Package in Knowledge Expert

Electrical Application Interoperability

 • ENOVIA V5 Interoperability
 • Working with Electrical Data
 • Optimal CATIA PLM Usability
 • Using ENOVIA Catalog for Electrical Mapping
 • Loading an iXF Document with VPM Navigator

Workbench Description

 • Menu Bar
 • Toolbars
 • Specification Tree
 • Electrical Workbench Specification Tree

Customizing

 • Electrical Wire Routing
 • Electrical Mapping
 • Electrical Process Interfacing
 • Using Compatibility Table
 • Cache Management
 • Electrical Data Exchange Format
 • Describing the iXF Electrical SchemaConsidering the iXF Schema in Greater Depth
 • Glossary

جهت دانلود رایگان راهنمای طراحی سیستم کابل ماکت دیجیتالی در محیط Electrical Wire Routing نرم افزار CATIA بر لینک زیر کلیک نمایید: